លំហាត់c++

លំហាត់ទី៣

នៅព្រលានយន្តហោះមួយបានបើកបំរើសេវាចតរថយន្តរបស់អថិជនចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 24:00 ហើយពីម៉ោង24:00

ដល់ម៉ោង6:00 ប្រលានយន្តហោះត្រូវបិទ។

-បើចូលចត ចន្លោះពីម់ោង6:00 ទៅ 18:00 នោះត្រូវគិត ១៥០០រៀលក្នុងមួយម៉ោង។

-បើចូលចន្លោះពីម់ោង18:00 ទៅ 24:00 នោះត្រូវគិត ១៥០០រៀលក្នុងមួយម៉ោង។

ចូលសសេរ Program ដើម្បីរកចំនួនប្រាក់ថ្លៃចតរថយន្តរបស់អតិជន។

Continue reading

លំហាត់C++

លំហាត់ទី៣

នៅព្រលានយន្តហោះមួយបានបើកបំរើសេវាចតរថយន្តរបស់អថិជនចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 24:00 ហើយពីម៉ោង24:00

ដល់ម៉ោង6:00 ប្រលានយន្តហោះត្រូវបិទ។

-បើចូលចត ចន្លោះពីម់ោង6:00 ទៅ 18:00 នោះត្រូវគិត ១៥០០រៀលក្នុងមួយម៉ោង។

-បើចូលចន្លោះពីម់ោង18:00 ទៅ 24:00 នោះត្រូវគិត ១៥០០រៀលក្នុងមួយម៉ោង។

ចូលសសេរ Program ដើម្បីរកចំនួនប្រាក់ថ្លៃចតរថយន្តរបស់អតិជន។

Continue reading

លំហាត់C++

លំហាត់ទី១

១-ក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកបើកបងរថយន្ត ដែលលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

-អ្នកបើកបរបានរៀបការហើយ(Married)

-អ្នកបើកបរនៅលីរ(Unmarried) ភេទប្រុស និងអាយុចាប់ពី៣០ឆ្នាំ

-អ្នកបើកបរនៅលីវ(Unmarried) ភេទស្រី នឹងអាយុលើសពី២៥ ឆ្នាំ

ក្រៅពីលក្ខខណ្ឌទាំងបីខាងលើ គេមិនត្រូវការឡើង  ដោយ Marital Status , ភេទនឹងអាយុ ត្រូវបាន Input ពី Keyboard

ចូលសសេរ Program បង្ហាញថាអ្នក បើកបរត្រូវបានជ្រើសរើស ឬមិនបានជ្រើសរើស?

ដំណោះស្រាយ

ទាញយកCode