របៀរបញ្ចូលAdministrative Tools ជាប់នឹងStart Menu ក្នុង Windows 7!

ថ្ងៃនេះiKhmerstudents សូមបង្ហាញពីរបៀប ទាញយកAdministrative Tools មកដាក់ក្នុង Start Menu ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមតំរូវការរបស់លោកអ្នកមានភាពលឿនជាមុន។

ដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Control Panel  ហើយមើលពាក្យ ថា  Administrative Tools  ដូចរូបៈ

Continue reading

How can i change the icons of hard disk drives?

ពេលនេះដែល Ikhmerstudents សូមលើកយកពីរបៀប ផ្លាស់ប្ដូរ Icon សំរាប់តំរូវការរបស់អ្នកប្រើបា្រប់

ជំហ៊ានទី១: បង្តើតនូវ Notepad(Right Click –> New–>Text Document) នៅទីតាំង ក្នុង Hard Disk Drives ដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរ Icons នោះ

ជាមួយនឹងIcons ដែលអ្នកចង់ដាក់ផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នា

12

បន្ទាប់មកទៀត សូមសរសេរ ក្នុងក្នុងNotepad ដូចខាងក្រោម៖

[autorun]

ICON=ikhmerstudens.ico   (ជាឈ្មោះIcons ដែលយើងចង់ដាក់​)

Notepad

ជំហ៊ានទី2:សូមធ្វើការSave Notepad របស់ដាក់ឈ្មោះថា autorun.inf  បន្ទាប់មកធ្វើការSave ជាការស្រេច ។

autorun

11

សូមរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា

រចនារូបភាពជាមួយ XiuXiu

មានកម្មវិធីជាច្រើនដែលសំរាប់រចនារូបភាព តែពេលនេះខ្ញុំសូមលើកកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា XiuXiu

(ទាញយក)មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីភាពងាយស្រួយក្នុងការរចនារូបភាព

♥រូបភាពខ្ញុំដូចកូរ៉េ♥

Continue reading

ធ្វើឲ្យFlash Boot windows

ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះអំពីការ Boot Windows ក្នុងFlash ជាមួយនឹងកម្មមួយឈ្មោះ WinSetupFromUSB

ដែលអ្នកអាចទាញយកពី http://www.mediafire.com/?907ax8xa537z5o4

ជំហ៊ានទី១៖

    ​​រូបនេះតំរូវឲ្យអ្នកសំអាតអ្វីដែលមាន   ក្នុងFlash អ្នកទាំងអស់

Continue reading

របៀបរកPassword FB តាម Browser!

សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា FacebookPasswordDecryptor ជាកម្មវិធីមួយជួយអ្នកក្នុងការ ស្វែងរកPassword FB របស់អ្នកដែលបាន Keep logged in វា ។
ជំហ៊ានទី១៖ ទាញយកកម្មវិធី http://www.mediafire.com/?jy7z9ppurrq7ydw សូមដំឡើងកម្មវិធី ។

ជំហ៊ានទី២៖ ពេលដំឡើងរួចវានឹងបង្ហាញ រូបដូចខាងក្រោម
Continue reading